ipday
หน้าแรก พนักงานอบต. กองสาธารณสุขฯ

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองสาธารณสุขฯ

not1
นายนทธ์   นวลศรี
นักบริหารงานสาธารณสุข 6  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

not1
นายนทธ์   นวลศรี
นักบริหารงานสาธารณสุข 6

ta1
นางสาววลีรัตน์  ทองอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ1172376321
 
ASEAN