ipday
หน้าแรก พนักงานอบต. กองการศึกษา

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองการศึกษา

jinny

นางสาวจินตนา  เสือดาว
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


angoun

นางสาวกันตา  ต่างจิตร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

Kwanta

นางสาวสุพิชฌาย์  แสวงการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

tun

นางสาวยินดี  ธรรมศรี
ครู  รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งศรราม

mam

นางสิริพร  ชูพล
ครู  รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำหนัง
gollaนางขวัญจิต  หมูดเด็น
ครู รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเอียง

Pew


นางอุไรพร  เมตตาธรรม
ครู
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำหนัง

Annn

นางสาวนงลักษณ์  แก้วกุดัง
ครู  รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางวัน

ann

นางอัญชลี  ไตร่ตรอง
ครู 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุรอด

yaa3

นางจารุณีย์  หัตถประดิษฐ
ครู  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเอียง

Ja

นางสาวจันทิรา  หมาดอ่าดำ
ครู  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งศรราม

--

นางสาวณัฐชยา  เจ๊ะเหยง
ครู  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเอียง

ladda

นางสาวลัดดา หอมหวล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งศรราม
100_8354

นางสาวศุกร์ฤดี  รองเมือง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำหนัง

_

นางสาวพิณทิพย์  พืชชน
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเอียง


24827_178128
 
ASEAN