ipday
หน้าแรก พนักงานอบต. สำนักงานปลัด

ข้อมูลการดำเนินงาน

สำนักงานปลัด

jin1
นางสาวจินตนา เสือดาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง

oo1
นายวุฒิการณ์   กั้ววิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น


som1

นางสาวเพียงโสม  ดาราแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

img2751

นางธัญวรัตม์  ไชยพลบาล
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

img2741

นายภูวนาท  จะรา
นิติกร ปฏิบัติการ

-ว่าง-............................img2731
นางสาวรัตนาวดี  ศรีภูมราช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

yan2
นายมณเฑียร  ต่างจิตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

da1
นางปรีดา  เพชรศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

kung1
นางสาวสุปาณี  คราวเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

dee1
 นางสาวดุษฎี  พรมทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-ว่าง-

พนักงานขับรถส่วนกลาง 

ka1
นายจักราวุธ  เปรียบปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

chat1
นายชาติ  หอมหวล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

maw1
นางสาวจรรยา   บุญธรรม
ภารโรง
-ว่าง-

แม่บ้าน

sompon1

คนงานทั่วไป


sak1

คนงานทั่วไป1172374910
 
ASEAN