ipday
หน้าแรก สภา อบต.

ข้อมูลการดำเนินงาน

สภา อบต.


jis96
นายยงยุทธ  โดยดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
pon1
นายวีระพล  สำลี
รองประธานสภา อบต.บางวัน

jin1
นางสาวจินตนา  เสือดาว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
เลขานุการสภา อบต.บางวัน

yut1
นายยงยุทธ  โดยดี
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 1

pom1
นายประเทือง  เพ็ชรขาว
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 1


-ว่าง-


สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 2

nokjip1
นางถาวร เปรียบปาน
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 2

pon1
นายวีระพล  สำลี
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 3

bon1
นาย
ศรณย์ชัย ไกรสินธุ์
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 3

po
นายนพพร  หงอสกุล
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 4

teng1
นายไพรัน  พรมจันทร์
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 4
dang1
นางเจริญศรี แก้วประเสริฐ

สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 5

chit1
นายอนุชิต เขียวรอด
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 5

man1
นายดลราหมาน ระวังงาน

สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 6

audum1
นายอุดม ประสงค์ผล
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 6

karam1
นายก้าเหร็ม เขน็ดพืช
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 7

yuman1
นายยูแมล คันพัด
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 7

jakree1
นายจักรี เห็มทอง
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 8

bun1
นายบุญเสริม  แก้วใหม่
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 8

tan1
นายยุทธติชัย เมืองแก้ว
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 9

bang1
นายนิราวุฒิ  หวานเย็น
สมาชิกสภา อบต.บางวัน หมู่ 9


f37
 
ASEAN