ipday
หน้าแรก สภาพและข้อมูลพื้นฐาน ด้านการบริการพื้นฐาน

ข้อมูลการดำเนินงาน

ด้านการบริการพื้นฐาน

img_6011
การคมนาคม   
    
        เส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน  มีถนนทางหลวง  แผ่นดินหมายเลข  4
(เพชรเกษม)  ตอนระนอง  -  ตะกั่วป่า   ตัดผ่านตำบลเป็นระยะทาง  32,000  เมตร  และนอกจากนี้ยังมีถนนลาดยางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเชื่อมตำบล หมู่บ้าน   จำนวน  4  สาย  ได้แก่

       -  ถนนลาดยาง  สายบางครั่ง – ทุ่งละออง   ตัดผ่านหมู่ที่ 3 และ 4   ระยะทาง  17  กิโลเมตร
       -  ถนนลาดยาง  สายบางติบ – บางแดด   ตัดผ่านหมู่ที่ 6 และ 9    และเชื่อมต่อกับ ตำบลแม่นางขาว   ระยะทาง  9,650  เมตร
       -  ถนนลาดยางสายอุทยานแห่งชาติศรีพังงา  ตัดเข้าสู่น้ำตกตำบล  หมู่ที่ 2  ระยะทาง  4,724  เมตร   เป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
       -  ถนนลาดยางสายไทรทอง – หน้าฝาย  ตัดผ่าน  หมู่ที่ 8  ระยะทาง  1,000  เมตร

 และนอกจากนี้ยังมีถนน คสล.  ภายในหมู่บ้านต่างๆ  ดังนี้

- ถนน คสล. บางวัน – ริมทะเล  หมู่ที่ 1
- ถนน คสล. วัดบางวัน  หมู่ที่ 2
- ถนน คสล. เตาถ่าน/บางย่าใหม่  หมู่ที่ 2
- ถนน คสล. วัดตำหนัง  หมู่ที่ 2
- ถนน คสล. ตาสอด  หมู่ที่ 3
- ถนน คสล. เปลวทอง  หมู่ที่ 3 
- ถนน คสล. ข้างโรงเรียนทุ่งละออง 
- ถนน คสล. หน้าตลาดนัดทุ่งละออง 
- ถนน คสล. คุรอด – บางตง
- ถนน คสล. เขาว่าน (หูโตน)
- ถนน คสล. สวนงาม – หัวพาน
- ถนน คสล. บ้านสวนงาม – ฝาย
- ถนน คสล. ข้าง  รร. บ้านคุรอด 
- ถนน คสล. หัวท่า - บางติบ 
- ถนน คสล. หัวท่า ศรราม - ท่าเรือ 
- ถนน คสล. บังหมูด 
- ถนน คสล. กุโบร์ 
- ถนน คสล. วังบอน 
- ถนน คสล. ท่าเรือ 
- ถนน คสล. ฝายน้ำล้น 
- ถนน คสล.ข้างโรงเรียนบางติบ
- ถนน คสล.
บ้านเทิดไท้

                การไฟฟ้า การไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคุระบุรีรับกระแสไฟฟ้า เชื่อมโยงจากสถานีอำเภอตะกั่วป่า   โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วทุกพื้นที่หมู่บ้านในเขตตำบลบางวัน  ส่วนไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่   ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  มีจำนวน  ร้อยละ  2 
                การประปา การประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน ได้มอบหมายคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านดำเนินการในส่วนของกิจการประปา สามารถให้บริการได้เกือบครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90

                โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 แห่ง โดยส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งได้รับสัญญาณโทรศัพท์จาก คลื่นสัญญาณ AIS DTAC TRUEMOVE CAT

                  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ มีไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคุระบุรี)

               


Dividers__2

4090-610


 
ASEAN