ipday
หน้าแรก พนักงานอบต. กองช่าง

ข้อมูลการดำเนินงาน

กองช่าง


wat1
นายประวัติ เกตุกินทะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

oo4
นายยุทธิชัย  พลอยขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ton1
นายอนุภาพ  โอสถเจริญ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

baw3
นายณรงฤทธิ์  ภูมิมาก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
16795_106518
 
ASEAN