ipday
หน้าแรก วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ข้อมูลการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการเมือง การปกครอง
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการชุมชนและสังคม
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ

วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์กรปกครองท้องถิ่น

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน (Vision) ดังนี้
          

"มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บริหารแบบมีส่วนร่วม สู่ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

พันธกิจ
      1. พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
      2. การพัฒนาการเกษตรสู่สากล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3. พัฒนาประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
      4. สนับสนุนการบริการชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา เพื่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
      5. บริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม

          

 
ASEAN