ipday
หน้าแรก นโยบายการบริหารงาน

ข้อมูลการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารงาน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน

    นโยบาย
          1. ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ เป็นนโยบายหลักที่จำเป็นและสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศและในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
              1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้สถานที่สำคัญทางศาสนาเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรม
              1.2 ส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
              1.3 พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
                    - ด้านอาคารสถานที่เรียน
                    - ด้านบุคลากรการสอน
                    - ด้านสื่อการเรียนการสอน / อุปกรณ์การเรียน
              1.4 เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
              1.5 โครงการอาหารกลางวันให้เพียงพอและมีคุณภาพ
              1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ
              1.7 ส่งเสริมกีฬาของตำบลให้มีมาตรฐานพร้อมในการแข่งขันทุกระดับ
              1.8 สนับสนุนให้มีสถานกีฬาที่เหมาะสม
            2. ด้านเศรษฐกิจ
             
2.1 ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องตามบริบท
              2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง
              2.3 พัฒนาผลผลิตและสินค้าสู่ระดับมาตรฐาน
              2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
              2.5 ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
            3. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
              3.1 จัดทำแผนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภายในตำบลทุกมิติในด้านสุขภาพ
              3.2 ด้านการเฝ้าระวัง
                    - สนับสนุนการทำงานของ อสม.
                    - รณรงค์การป้องกันควบคุมโรคติดต่อร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
              3.3 ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
                    - ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในตำบลบางวันออกกำลังกาย
                    - สร้างความเข้มแข็งกองทุนสุขภาพตำบล
              3.4 ด้านผู้สูงอายุ
                    - ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง
                    - จัดให้มีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
                    - ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
            4. ด้านสังคม
            
   4.1 สร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
               4.2 จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน
               4.3 ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากจนได้รับการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น
               4.4 เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
               4.5 ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
               4.6 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
               4.7 พัฒนาส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
               4.8 สนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินงานต่างๆ ร่วมกัน
               4.9 จัดให้มีศูนย์อเนกประสงค์ภายในตำบล
                     - ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
               4.10 การเข้าถึงข่าวสารของพี่น้องประชาชนเข้าใจเข้าถึงการร่วมพัฒนา
               4.11 จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
               4.12 ปรับปรุงหอกระจายข่าว เสียงตามสายในตำบล
               4.13 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน
               4.14 การส่งเสริม / สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
            5.
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม
               5.1 ส่งเสริมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน
               5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและตำบล
               5.3 บริหารจัดการเรื่องขยะให้เกิดรูปธรรม
               5.4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
            6. ด้านการป้องกันภัยและบริการสาธารณะ
               6.1 อบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิก อปพร.
               6.2 พัฒนาศูนย์ อปพร. ให้มีศักยภาพ
               6.3 ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ภัยตำบลบางวัน
             7. ด้านการบริหาร
               7.1 เพิ่มศักยภาพการทำงานพนักงาน เจ้าหน้าที่ของ อบต.
               7.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
               7.3 บูรณาการทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่น / ท้องที่และอาสาสมัครกลุ่มองค์กร
                     
                        กระผมจะดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกำหนดการบริหารจัดการให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้
                        1. ประชาชนมีการศึกษาก้าวไกลใส่ใจวัฒนธรรม
                        2. กลุ่มองค์กรในชุมชนตำบลมีความเข้มแข็ง
                        3. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
                        4. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติด
                        5. มีสวัสดิการทั่วถึงและเป็นธรรม
                        6. น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางสะดวก
                        7. บำรุงรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน
                        8. ให้ผู้คนรักกีฬา
                        9. เกิดความสามัคคีในตำบล
                        10. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขี้น
                        กระผมจะดำเนินการบริหารจัดการตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมานี้และตามงบประมาณที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวันอนุมัติ อย่างประหยัดโปร่งใส ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด     
 
ASEAN