ipday
หน้าแรก อำนาจหน้าที่

ข้อมูลการดำเนินงาน

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน  อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา  เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ดังนี้
        พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช  2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5  พุทธศักราช  2546  (กำหนดไว้ในมาตรา 67) ดังนี้
          1. ภารกิจที่ต้องกระทำในเขตพื้น
             1.1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
             1.2 รักษษความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
             1.3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
             1.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             1.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
             1.6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
             1.7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             1.8 บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
             1.9 ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
          2. ภารกิจที่สามารถจัดทำได้ในเขตพื้นที่
             2.1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
             2.2 ให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
             2.3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
             2.4 ให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
             2.5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
             2.6 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
             2.7 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มการประกอบอาชีพของราษฎร
             2.8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณและสมบัติของแผ่นดิน
             2.9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
             2.10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
             2.11 กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์
             2.12 การท่องเที่ยว
             2.13 การผังเมือง
          พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พุทธศักราช 2542
             มาตรา  16  ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระับบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้
                   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
                   2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
                   5. การสาธารณูปการ
                   6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                   
                   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                   9. การจัดการศึกษา
                   10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                   11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                   12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการพัฒนาท้องถิ่น
                   13. การจัดการให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                   14. การส่งเสริมกีฬา
                   15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                   16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                   17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                   18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
                   19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                   20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน
                   21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                   22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                   23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรศพ และสาธารณสถานอื่นๆ

Dividers__13
47_84459_6bfbbc353d143f0
 
ASEAN