ipday
หน้าแรก สาส์นนายก อบต.

ข้อมูลการดำเนินงาน

สาส์นนายก อบต.

vut

                สวัสดีครับ พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลบางวันทุกท่านครับ กระผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน  รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ พ่อ แม่ พี่น้องให้ความไว้วางใจในการพัฒนาตำบล บางวันให้เจริญ รุ่งเรืองยิ่งขึ้น  และเป็นโอกาสดีที่ได้รับใช้ดูแลประชาชนชาวตำบลบางวันให้มีความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้กำหนด นโยบายในการพัฒนา อบต.หลาย  ๆ ด้าน  ได้แก่  ด้านสาธารณูปโภค  ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา  การสื่อสารโทรคมนาคม  ฯลฯ  เพื่อสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเพิ่มศักยภาพของประชาชน ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  และ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
      อนึ่ง  การพัฒนาที่ก้าวไกล  ทันสมัยในยุคสื่อสารไร้พรมแดน  ซึ่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินชีวิต  ทาง  อบต. บางวันจึงจัดทำเว็บไซต์  อบต.ขึ้น  เพื่อให้บริการข้อมูล ข่าวสาร  การบริหารงานต่าง  ๆ  ของ อบต.ได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  และโปร่งใส
            
            

     
นายทรงวุฒิ   อินทรสวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
    
     
 
ASEAN