ipday
หน้าแรก สภาพและข้อมูลพื้นฐาน ศักยภาพตำบล

ข้อมูลการดำเนินงาน

ศักยภาพตำบล

ศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน

         1.  รถยนต์กะบะ  2  ตอน                        จำนวน  3  คัน
         2.  รถกู้ชีพ                                              จำนวน  1  คัน
         3.  รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์   จำนวน  1  คัน
    
   
ด้านการเมืองการบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางวัน

        องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  18  คน  ประกอบด้วย
                  - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน
                  - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน   

      โดยให้นายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน   ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน   มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย   ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่นายกมอบหมาย   ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวนไม่เกิน 2 คน  และเลขานุการนายกฯ  1 คน
องค์การบริหารส่วนตำบล  มีพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งเป็นฝ่ายประจำ  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา  และรับผิดชอบงานประจำในสำนักงาน
               
โครงสร้างส่วนราชการภายใน  แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ  ดังนี้

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
          - มีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 คน
          - พนักงานจ้าง จำนวน 7 คน

2. กองคลัง
         - มีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน
         - พนักงานจ้าง จำนวน 4 คน

3. กองช่าง 
         - มีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 คน
         - พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน

4. กองการศึกษาฯ
        - มีพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 คน
        - พนักงานจ้าง จำนวน 3 คน

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        - มีพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  1  คน
        - พนักงานจ้าง  จำนวน  1  คน

Dividers__15

19baxl
 
ASEAN