ipday
หน้าแรก กิจกรรมเด่น ๆ อบต. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมสิทธิและสวัสดิการ

ข้อมูลการดำเนินงาน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมสิทธิและสวัสดิการ
กิจกรรมเด่น อบต.
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
อบต.บางวัน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมสิทธิและสวัสดิการ
n139
n140
n141
 
ASEAN