ipday
หน้าแรก เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อมูลการดำเนินงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาวว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน   และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ   และตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  นั้น

        องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน  จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  เพื่อเป็นมาตรฐาน  แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจ    ด้วยความโปร่งใส  บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและดำเนินการ  ดังนี้
        1. ด้านความโปร่งใส  บริหารงานด้วยความถูกต้อง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายนอกและภายในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่งเสริมการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน    ภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ      การปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
        2. ด้านความพร้อมรับผิด  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางวันมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการตามภารกิจอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  อย่างเคร่งครัด  และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน  พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่    และคำนึงถึงความสำเร็จของงานที่มีต่อประชาชน ผู้รับบริการและหน่วยงานเป็นสำคัญ
        3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฎิบัติงาน   ไม่รับสินบนและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการ         เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
        4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
        5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม       เท่าเทียม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไป  ตามหลักธรรมาภิบาล  
        6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางวัน
 
ASEAN