ipday
หน้าแรก แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาสี่ปี ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

ข้อมูลการดำเนินงาน

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
แผนพัฒนาสี่ปี

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2561

Attachments:
Download this file (ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2-2561.pdf)ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่2-2561.pdf[ ]400 Kb
Download this file (1ปก.pdf)1ปก.pdf[ ]143 Kb
Download this file (2คำนำ.pdf)2คำนำ.pdf[ ]75 Kb
Download this file (3สารบัญ.pdf)3สารบัญ.pdf[ ]65 Kb
Download this file (4เหตุผลความจำเป็น2-2561.pdf)4เหตุผลความจำเป็น2-2561.pdf[ ]82 Kb
Download this file (5แบบ ผ.07.pdf)5แบบ ผ.07.pdf[ ]70 Kb
Download this file (6บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ.01 แผนงานเคหะและชุมชน.pdf)6บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ.01 แผนงานเคหะและชุมชน.pdf[ ]100 Kb
Download this file (7บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ.01 แผนงานการรักษาความสงบ.pdf)7บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ.01 แผนงานการรักษาความสงบ.pdf[ ]64 Kb
Download this file (8บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ.01แผนงานสาธารณสุข.pdf)8บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ.01แผนงานสาธารณสุข.pdf[ ]64 Kb
Download this file (9บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ.01แผนการศึกษา.pdf)9บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ.01แผนการศึกษา.pdf[ ]73 Kb
Download this file (10บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ02 แผนเคหะและชุมชน.pdf)10บัญชีโครงการเพิ่มเติม ผ02 แผนเคหะและชุมชน.pdf[ ]63 Kb
Download this file (11บัญชีโครงการแก้ไข ผ01 แผนการศาสนาฯ.pdf)11บัญชีโครงการแก้ไข ผ01 แผนการศาสนาฯ.pdf[ ]72 Kb
Download this file (12บัญชีโครงการเแก้ไข ผ01 แผนงานการเคหะและชุมชน.pdf)12บัญชีโครงการเแก้ไข ผ01 แผนงานการเคหะและชุมชน.pdf[ ]75 Kb
Download this file (13บัญชีโครงการเแก้ไข ผ01 แผนงานบริหารทั่วไป.pdf)13บัญชีโครงการเแก้ไข ผ01 แผนงานบริหารทั่วไป.pdf[ ]80 Kb
Download this file (14บัญชีครุภัณฑ์ที่แก้ไข ผ08.pdf)14บัญชีครุภัณฑ์ที่แก้ไข ผ08.pdf[ ]67 Kb
Download this file (15บัญชีครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม ผ08.pdf)15บัญชีครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มเติม ผ08.pdf[ ]79 Kb
 
ASEAN