ipday
หน้าแรก สภาพและข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางสังคม

ข้อมูลการดำเนินงาน

สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

-  มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้านจำนวนประชากร  7,586  คน  แยกเป็นชาย  3,857  คน  หญิง  3,729  คน
-  ประชากรนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  70  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตตำบล
-  ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ  30  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตตำบล
-  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ วันปีใหม่  วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  ประเพณีแข่งเรือประมงพื้นบ้าน  วันลอยกระทง  ประเพณีกิจเจ  ประเพณีชักพระ  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
-  การศึกษา  มีโรงเรียน  จำนวน  6  แห่ง  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5  แห่ง
-  สาธารณสุข  มีสถานีอนามัย  จำนวน  3  แห่ง
-  วัด และ สำนักสงฆ์  จำนวน  6  แห่ง  มัสยิด  4  แห่ง  บาลาย  1  แห่ง  และศาลเจ้า  3  แห่ง
-  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การให้บริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนดำเนินการโดยสถานี ตำรวจภูธร  อำเภอคุระบุรี   โดยมีป้อมตำรวจ  จำนวน  1  แห่ง  นอกจากนี้ยังมีป้อมยามประจำหมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้าน

ประชากร

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  7,586 คน เป็นเพศชาย  3,857 คน หญิง  3,729 คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  25.65  คน/ตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามตารางดังนี้ (ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอคุระบุรี กรมการปกครอง  ณ  เดือน มกราคม  2561)

ตามตารางแสดงจำนวนครัวเรือนรายหมู่ บ้านและจำนวนประชากรรายหมู่บ้าน  แยกชายและหญิง

หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
จำนวน ราษฎร รวม
หมายเหตุ
ชาย หญิง
1 334 426 396
822
2
441
480
499 979
3 458
594 565 1,159
4 358
341 335 676
5 430
551 502 1,053

6 299 480 504 984
7 308 539 518 1,057
8 128
167 158 325
9 174 279 252 531
รวม 2,930 3,857 3,729 7,296

ข้อมูลจากที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี  ณ  เดือน กันยายน  2561


การศึกษา

โรงเรียน
6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ 6
แห่ง
มัสยิด 4 แห่ง
บาลาย
ศาลเจ้า
1
3

แห่ง
แห่ง

สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 3 แห่ง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(ป้อมตำรวจ) 1
แห่ง

การให้บริการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน  ดำเนินการโดยสถานีตำรวจภูธร  อำเภอคุระบุรี  โดยมีป้อมตำรวจ  จำนวน  1  แห่ง  และมีป้อมยามประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

               

pom


pom2

Dividers_1

tha0400270 
ASEAN