ipday
หน้าแรก ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลการดำเนินงาน

ประวัติความเป็นมา


cats
องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2539 
(ยกฐานะเป็น อบต.ขนาดกลางเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2551)

ทำเนียบผู้บริหาร

                      1.นายสมหมาย   แก้วจำปา   ประธานกรรมการบริหาร (2539-2542)
                      2.นายนิภักดิ์   รักบำรุง        
ประธานกรรมการบริหาร (2542-2543)
                      3.นายดาย   ศรีฟ้า               ประธานกรรมการบริหาร(2543-2544)
                      4.นายวันชัย   ทองเอียด       ประธานกรรมการบริหาร (2544-2547)
                      5.นายนิภักดิ์   รักบำรุง          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน (2547-2551)                      
                      6.นายนิภักดิ์   รักบำรุง          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน (2551-2555)
                      7.นายทรงวุฒิ   อินทรสวัสดิ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน(ปัจจุบัน)

ทำเนียบสภา
               1.นายวันชัย   ทองเอียด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน (2547-2551)
               2.นายธีระพล  ธรรมโอภาส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน (2551-2559)
               3.นายยงยุทธ  โดยดี       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน (2559-ปัจจุบัน)

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน (ปัจจุบัน)

                    1.นายทรงวุฒิ   อินทรสวัสดิ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
                    2.นายสมเกียรติ   แก้วดี         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
                    3.นายไพฑูรย์   พืชชน         
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
                    4.นายธรรมวิทย์   พุทรง         เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน
                   
         


60012
 
ASEAN